Integritetspolicy

Integritetspolicy


1. Allmänt

Teddymania värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster.
Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur Dimah Group AB, (”Företaget”), driver www.TeddyMania.se (”Webbplatsen”), org.nr. 556869-8004, Tegelbacken 4A, 11152 Stockholm , Sverige, info@teddymania.se  (“Teddymania/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn gäller när Teddymania tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Teddymania. När du godkänner policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedanstående.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Teddymania är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Adress: Dimah Group AB, Tegelbacken 4A, 111 52 Stockholm

E-post: info@teddymania.se

Genom att handla hos Dimah Group AB (”Företaget”), driver www.TeddyMania.se (”Webbplatsen”) accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.
Dimah Group AB (”Företaget”), driver www.TeddyMania.se (”Webbplatsen”) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov. Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Teddymania samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Teddymanias hemsida, använder dig av Teddymanias support, besöker Teddymanias hemsida eller på annat sätt har kontakt med Teddymania. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

På Teddymania behandlar vi personuppgifter om dig exempelvis inköpshistorik samt hur du interagerar med Teddymanias hemsida.

4. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

Teddymania samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • För- och efternamn
 • Adress, postnummer, ort och land
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Kundnummer
 • IP-adress
 • Information om din användning av Teddymania's hemsida
 • Uppgifter om dina inköp

6. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos Teddymania behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund.
  Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.
 • Lämna information och anpassad marknadsföring på hemsidan och e-post.
 • Möjliggöra kommunikation med dig via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.

Teddymania kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

7. Profilering

Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till info@teddymania.se.
När Teddymania har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8. Rättsliga grunder för Teddymanias behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Vi samlar in samtycken från dig för att kunna administrera uppgifter och erhålla information om dina inköp. Vidare lagras ditt beteende på vår hemsida, ditt intresse av våra erbjudanden och produkter samt din interaktion med Teddymania för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas med stöd av en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att göra en begränsad segmentering av kunder. Teddymania behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Teddymania har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.

9. Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Teddymania lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka Teddymanias rättsliga intressen.

9. Tillgång till lagrade personuppgifter

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Dimah Group AB och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.Teddymania kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Teddymanias rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Teddymania strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

10. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst.
Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. 

Teddymania.se har fått högst möjliga betyg i SSL-säkerhet.

För att göra köp så säkra som möjligt, använder vi oss endast av Klarna AB, läs Klarnas villkor

Teddymania kan låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte på beställning av oss för att marknadsföra våra produkter och tjänster, men vi kommer aldrig låta en tredje part använda dina personuppgifter för att bedriva egen marknadsföring gentemot dig.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig Teddymania att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska Tedymania redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.

Teddymania åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

11. Vilka är dina rättigheter?

Teddymania kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter Teddymania behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt kostnadsfritt.
Nämnda registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Vidare ska registerutdraget innehålla information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, huruvida uppgifterna är föremål för automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period Teddymania avser att lagra uppgifterna eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få information om de rättigheter som anges nedan.

2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Teddymania utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Teddymania måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om Teddymania har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos Teddymania har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om Teddymanias personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt invända mot denna. Vid en invändning fortsätter Teddymania endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Teddymania har bevisbördan för att sådana skäl föreligger.

Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Teddymania behandlar inte dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändning skickas till info@teddymania.se. Om du har lämnat samtycke till Teddymania att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Teddymanias kundtjänst, Dimah Group AB, 111 52 Stockholm, Sverige eller mejla till info@teddymania.se. Dina önskemål kommer besvaras av Teddymania snarast möjligt och senast inom en månad.
Om Teddymania inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Teddymania skyldiga att motivera varför.

12. Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy. Teddymania använder bland annat Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

13. Eventuella ändringar av Teddymania's integritetspolicy

Teddymania förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy.
Om Integritetspolicyn ändras kommer Teddymania att med rimlig varsel underrätta dig.
Ifall du inte godtar den ändrade Integritetspolicyn har du rätt att säga upp avtalet med Teddymania innan den träder i kraft.
Du kan säga upp avtalet genom att kontakta Teddymania.

14. Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Dimah Group AB
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm
Sverige
E-post: info@teddymania.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556869-8004