KöpvillkorR

ALLMÄNNA VILLKOR

Dimah Group AB, med org.nr. 556869-8004 (”Företaget”), driver www.TeddyMania.se (”Webbplatsen”), via vilken du som konsument kan köpa varor och tjänster direkt från Företaget.

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller när en konsument (”Kund”) gör en beställning via Webbplatsen.
För att beställa varor och tjänster på Webbplatsen krävs att Kunden har fyllt 18 år.
Företaget förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller förändra beställningar som en Kund har utfört på Webbplatsen.
Webbplatsen och dess innehåll ägs av Företaget eller särskilda licensgivare.
Inget innehåll på Webbplatsen får kopieras eller användas utan att detta godkänns av Företaget eller den särskilda licensgivaren som äger rättigheterna till innehållet på Webbplatsen.

AVTAL OCH BESTÄLLNINGAR

För genomförande av en beställning krävs att Kunden godkänner dessa allmänna villkor.
Kunden är skyldig att ta del av dessa villkor och är härigenom införstådd med dessa villkor i sin helhet samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Teddymanias Integritetspolicy.
Strax efter genomförd beställning erhåller Kunden en orderbekräftelse, som Kunden skall spara för kontakter med Företagets kundtjänst.

Dimah Group AB ansvarar över hanteringen av personuppgifter.
När du genomför ett köp via www.Teddymania.se godkänner du härmed att uppgifter som krävs för köpets genomförande delas med PostPac AB, ett 3PL-företag som sköter orderhanteringen på www.teddymania.se
Dessa uppgifter utgörs av namn, e-postadress, leveransadress samt telefonnummer.

PERSONUPPGIFTER

För att kunna beställa varor och tjänster på Webbplatsen måste Kunden överlämna de uppgifter som krävs för köpets genomförande. Dessa uppgifter utgörs av personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betalnings- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress, samt telefonnummer. Uppgifterna kan komma att användas för identifikation, marknadsföring, kundundersökningar, utskick av nyhetsbrev, förbättring av Webbplatsen, kreditupplysningar från Företaget eller från tredje man, samt för statistikändamål.

Uppgifterna kommer att behandlas med största försiktighet av Företaget. Kunden kan när som helst kontakta Företaget om Kunden vill att Företaget skall avbryta marknadsföring gentemot kund. Uppgifterna sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslag.
Kund har rätt att få tillgång till skriftlig information om vilka personuppgifter som har behandlats, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och information om till vilka mottagare uppgifterna har lämnats, en gång per kalenderår. Kund har också rätt att ändra, blockera eller radera sina uppgifter hos Företaget när denne så önskar, genom att kontakta Företaget. Företaget bevarar informationen på ett säkert sätt.

Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.
Information om Teddymanias behandling av personuppgifter finns i Teddymanias Integritetspolicy.
Kunden accepterar att Webbplatsen använder cookies, som utgörs av små textfiler som lagras på besökarens dator och som kan användas för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Företaget använder också cookies för att förbättra webbplatsen och anpassa den efter besökarens önskemål och val, spara dennes inställningar och för andra ändamål som innebär att data som är specifikt för besökaren skall användas på Webbplatsen – exempelvis vilka varor som har lagts in i varukorgen och vilken reklam som skall visas för besökaren.

Om Kunden inte accepterar att cookies sparas kan Kunden stänga av användningen av cookies i sin webbläsare, och även radera de cookies som sparats.

 

PRISUPPGIFTER OCH BETALNING 

När kunden beställer varor eller tjänster via Webbplatsen görs detta efter de priser som står angivna i varubeskrivningarna.
Dessa anges i svenska kronor inklusive mervärdesskatt. Betalnings- och fraktavgifter anges separat.
Kunden har möjlighet att betala på de sätt som anges på Webbplatsen.
Betalningssystemet sköts av Klarna och villkoren för hur betalningen skall genomföras finns på Klarnas hemsida.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra Kundens betalsätt om det av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller att Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

AVGIFTER


Avgift för outhämtad försändelse
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 250 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp.
För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

ERBJUDANDEN

Företaget erbjuder emellanåt förmånligare villkor än de som stadgas i dessa allmänna villkor. Sådana erbjudanden kan vara begränsade i tid och varutyp eller på andra sätt. Villkoren kommer att stipuleras i de beskrivningar av varorna som finns på Webbplatsen eller som angivits av Företaget i övrigt. Dessa villkor har företräde framför de allmänna villkoren under den giltighetstid som angivits.

LEVERANS

Varor i lager levereras inom det antal arbetsdagar som framgår på Webbplatsen. Leveransen sker, om inget annat avtalats, senast 30 arbetsdagar från det att orderbekräftelsen har skickats ut till Kunden. Den förväntade leveranstiden kommer att framgå av orderbekräftelsen, på Webbplatsen och i kassan. Om leveransen tar mer än 30 arbetsdagar och denna fördröjning inte är hänförlig till Kunden får Kunden häva köpet. Om paketet ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen enligt de instruktioner som framgår
ur denna. Aviseringen kan ske via e-post, vanlig post, telefonsamtal och SMS.

ÅNGERRÄTT

Kunden har, enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, en ångerrätt som gäller i 14 dagar från det att Kunden tagit emot den beställda varan.

Vissa varor undantas från ångerrätten. Det handlar då om varor vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen, varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla, varor som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten och varor som till sin natur är sådana att de efter leverans sammanblandas med andra varor på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra.
Ångerrätten utövas genom att varorna skickas tillbaka till på Webbplatsen angiven adress och att ett ifyllt returformulär som finns att hitta här till angiven e-postadress, eller med varorna. Kunden måste dock meddela Företaget inom 14 dagar för att denne ska kunna göra sin ångerrätt gällande. Det är Kunden som står för returkostnaderna. Företaget betalar tillbaka det belopp Kunden betalt för varorna snarast möjligt, dock senast 14 dagar från det datum Kunden har önskat att köpet skall återgå. Företaget förbehåller sig rätten att hålla inne återbetalningen fram till dess att varorna kommit tillbaka eller att Kunden visat att varorna har sänts tillbaka.

GARANTI

Villkoren för eventuell garantitid samt särskilda garantivillkor för respektive vara framgår på Webbplatsen eller i dessa villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel.

REKLAMATION

Reklamationsrätten omfattar varor som anses felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande ett fel i beställd vara ska kontakta Företaget så snart som möjligt efter att felet upptäckts av Kunden. Reklamation skall göras inom två månader efter det att Kunden upptäckt felet. Reklamationen sker på Företagets bekostnad och Företaget kompenserar Kunden när de reklamerade varorna har returnerats och reklamationen godkänts i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.


FORCE MAJEURE

Företaget ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Företaget inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-, tele- eller dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits.

Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Företaget Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Företaget rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

ÄNDRINGAR

Företaget förbehåller sig rätten att utföra ändringar i dessa villkor, som publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden accepterar villkoren i samband med nytt köp eller besök på Webbplatsen.

TILLÄMPLIG LAG

Tvister i anledning av dessa villkor ska i första hand lösas i samförstånd efter kontakt med Företagets kundtjänst. Om inte tvist kan lösas då, följer Företaget beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Tvist kan slutligen lösas av den allmänna domstol som är behörig enligt rådande konsumentskydds- och processlagstiftning.
Dessa allmänna villkor ska, så långt möjligt, tolkas i enlighet med svensk lag.

E-POST MARKNADSFÖRING

När du som kund har utfört ett köp hos Teddymania.se kan du välja att anmäla dig till Teddymania.se nyhetsbrev.
Det innebär att du  godkänner att vi ibland skickar ut nyhetsbrev och exklusiva kampanjer till dig via vår nyhetsbrevsleverantör, Mailchimp.

När du väljer att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, ger du frivilligt information vi samlar in.
Den informationen kan innehålla ditt namn, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, kön, inköpshistorik och annan demografisk information. Genom att ge oss den här informationen samtycker du till att denna information samlas in.
Läs mer om https://mailchimp.com/ Juridisk integritetspolicy här


Vi kommer inte att dela med oss av dessa uppgifter till i annat kommersiellt syfte.